Viết CT tính tổng và trung bình cộng của a, b , c (lm tròn 1 chữ số thập phân)

Question

Viết CT tính tổng và trung bình cộng của a, b , c (lm tròn 1 chữ số thập phân)

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-25T08:15:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:16:55+00:00

  Program TH;

  Uses Crt;

  Var a,b,c:integer;

  Begin

  clrscr;

  Write(‘Nhap so a: ‘); readln(a);

  Write(‘Nhap so b: ‘); readln(b);

  Write(‘Nhap so c: ‘); readln(c);

  Write(‘Tong 3 so tren la: ‘, a+b+c);

  Write(‘Trung binh cong 3 so tren la: ‘,(a+b+c)/3:4:1);

  Readln;

  End.

  0
  2021-08-25T08:17:27+00:00

  program kaito;

  uses crt;

  var a, b, c, tb, s: real;

  begin

     clrscr;

     write(‘Nhap a: ‘); readln(a);

     write(‘Nhap b: ‘); readln(b);

     write(‘Nhap c: ‘); readln(c);

        s:=a+b+c;

        tb:=s/3;

     writeln(‘Tong cua 3 so a, b, c la: ‘,s);

     writeln(‘Trung binh cong cua 3 so a, b, c la: ‘,tb:0:1); 

     readln

  end.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )