Viết CTCT của ancol n-propylic Gọi tên thay thế các chất sau 1)CH3-C(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH3 2) CH3-CH2-CH(CH3)-OH; CH3OH 3)CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2OH

Question

Viết CTCT của ancol n-propylic
Gọi tên thay thế các chất sau
1)CH3-C(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH3
2) CH3-CH2-CH(CH3)-OH; CH3OH
3)CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2OH

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-12T01:09:18+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:11:03+00:00

  Ancol n-propylic: $CH_3-CH_2-CH_2OH$ 

  1) $CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CHOH-CH_3$ (2,2-đimetylpentan-4-ol)

  2) 

  $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-OH$ 

  (butan-2-ol)

  $CH_3OH$

   (metanol)

  3) 

  $CH_3-CH=CH-CH(CH_3)-CH_2OH$ 

  (2-metylpent-3-en-1-ol)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )