Viết CTCT thu gọn và gọi tên thông thường các đồng phân có thể có của các trường hợp sau: a. C3H8O b. Ancol C4H10O

Question

Viết CTCT thu gọn và gọi tên thông thường các đồng phân có thể có của các trường hợp sau:
a. C3H8O
b. Ancol C4H10O

in progress 0
Cora 1 năm 2021-10-28T21:55:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:57:23+00:00

  a/ C3H8O

  – Đồng phân ancol:

  (1) $CH_3-CH_2-CH_2-OH:\ \text{Ancol propylic}$

  (2) $CH_3-CH(OH)-CH_3:\ \text{Ancol isopropylic}$

  – Đồng phân ete:

  (1) $CH_3-O-CH_2-CH_3$

  b/ Ancol C4H10O

  (1) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH:\ \text{Ancol butylic}$

  (2) $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3:\ \text{Ancol sec-butylic}$

  (3) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH:\ \text{Ancol isobutylic}$

  (4) $CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_3:\ \text{Ancol tert-butylic}$

  0
  2021-10-28T21:57:31+00:00

  Đáp án:

  a)CH3-CH2-CH2-OH;CH3-CH(CH3)-OH
  b)CH3-CH2-CH2-CH2-OH;CH3-CHOU-CH2-CH3;CH3-CH(CH3)-CH2-OH;CH3-C(CH3)2-OH

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )