Viết đoạn văntừ 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về môi trường sống xung quanh em trong đó có sử dụng trạng ngữ .(ai làm được mình đánh 5* luôn)

Question

Viết đoạn văntừ 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về môi trường sống xung quanh em trong đó có sử dụng trạng ngữ .(ai làm được mình đánh 5* luôn)

in progress 0
Adalynn 1 giờ 2021-09-08T14:25:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:26:44+00:00

  Bài làm:

  Every day on the report, the news is everywhere saying phrases such as melting ice, Earth warming, acid rain, global climate change or adding new lands to industrial landfills. All are consequences that environmental pollution causes. There are many, many other phrases related to the environment that are updated daily. For a long time, information about the polluted environment has been paid special attention and attention to everyone in society. By everyone is aware of the harm it causes. And the cell environment is currently hot problem.

  Bản dịch:

  Hàng ngày trên phóng sự, bản tin đâu cũng thấy nói những cụm từ như băng tan, Trái đất nóng lên, mưa axit, biến đổi khí hậu toàn cầu hoặc bổ sung những vùng đất mới trở thành bãi rác công nghiệp. Tất cả đều là những hậu quả mà ô môi trường gây ra.Còn rất nhiều, rất nhiều cụm từ khác liên quan đến môi trường mà luôn được cập nhật hàng ngày. Từ lâu những thông tin về môi trường ô nhiễm được mọi người trong xã hội quan tâm và chú thích đặc biệt. By mọi người đã nhận thức được những tác hại mà nó gây ra. Và môi trường ô là hiện tại nóng vấn đề.

  @ Nikitashi

  @ Never_give_up

  0
  2021-09-08T14:26:45+00:00

        The environment – our living spaces are being severely degraded by the waste that people release every day. Millions of tons of plastic and plastic waste are thrown into rivers and seas, causing very serious consequences. At this rate, surely our living environment will be gradually narrowed. Oh, where is a beautiful blue planet! Man, should we act now to preserve a green planet of our children and grandchildren?

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )