viết kết quả dưới dạng lũy thừa a) `(9^5)` . `( 2^30 )`/ `(6^10)` . `(8^2)`

Question

viết kết quả dưới dạng lũy thừa
a) `(9^5)` . `( 2^30 )`/ `(6^10)` . `(8^2)`

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-17T18:45:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:46:51+00:00

  `(9^5 . 2^30)/(6^10 . 8^2)“= [(3^2)^5 . 2^30] / [(2.3)^10 . (2^3)^2]“= (3^10.  2^30)/(2^10.  3^10.  2^6)“= 2^30/2^16“= 2^14`

   

  0
  2021-07-17T18:46:56+00:00

  Đáp án:

  `=2^14`

  Giải thích các bước giải:

   `(9^5 . 2^30)/(6^10 . 8^2)`

  `=[(3²)^5 . 2^30]/[2^10 . 3^10 . (2³)^2]`

  `=(3^10 . 2^30)/(2^10 . 3^10 . 2^6)`

  `=(3^10 . 2^30)/(2^16 . 3^10)`

  `=(2^30)/(2^16)`

  `=2^14`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )