Viết kết quả dưới đây dưới dạng lũy thừa 3.3.3.3 4mũ8 . 8mũ4 A mũ 5 : a mũ 2 A.a.a.b.b.b.c.c

Question

Viết kết quả dưới đây dưới dạng lũy thừa
3.3.3.3
4mũ8 . 8mũ4
A mũ 5 : a mũ 2
A.a.a.b.b.b.c.c

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-11T13:22:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:24:07+00:00

  `3 . 3 . 3 . 3 = 3^4`

   

  `4^8 . 8^4 = (2^2)^8 . (2^3)^4 = 2^16 . 2^12 = 2^28`

   

  `a^5 : a^2 = a^3`

   

  `a. a. a. b . b. b . c . c = (a . a. a) . (b . b . b) . (c . c) = a^3 . b^3 . c^2`

  0
  2021-07-11T13:24:19+00:00

  Đáp án:

   3.3.3.3=3 mũ4  ;  A mũ 5 : A mũ 2= A mũ 5-2= A mũ 3 ; a.a.a.b.b.c.c= a mũ 3 .b mũ 3.c mũ 2 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )