Viết khai báo 1 biến mảng gồm 30 phần tử thuộc kiểu xâu

Question

Viết khai báo 1 biến mảng gồm 30 phần tử thuộc kiểu xâu

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-11T19:13:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:15:02+00:00

  var s:array[1..30] of string;

  0
  2021-08-11T19:15:09+00:00

  Khai báo 1 biến mảng gồm 30 phần tử thuộc kiểu xâu:

     Var A:array[1..30] of string;

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )