viết lại các câu sau bằng so -that và such – that và giải thích tại sao lại chọn so – that hay such … that 1.it was a long walk . the child

Question

viết lại các câu sau bằng so ….that và such …. that và giải thích tại sao lại chọn so …. that hay such … that
1.it was a long walk . the children got tired
-> It ……………………..
2. He had a difficult exercise . he couldn’t do it
-> it ………………
3. the speaker gave a long talk . most of the audience felt sleepy
-> the talk……………….
4.we whatched a exciting competion . we didn’t want to go home
->the competion……………
5.it was an excellent show . we all ẹnoyed it
-> the show …………….
6.his letter was rude . i didnt know ưhat to think
-> his letter …………….
7. the train was so slow . it would have been faster to walk
-> it ………………

in progress 0
Peyton 4 ngày 2021-12-05T07:08:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:09:38+00:00

  1.It is such a long walk that the children got tired.

  2.It was such a difficult exercise that he couldn’t do it.

  3.The talk which the speaker gave was so long that most of the audience felt sleepy.

  4.The competition which we watched was so exciting that we didn’t want to go home.

  5.The show was so exellent that we all enjoyed it.

  6.His letter was so rude that I didn’t know what to think.

  7.It was such a low train that it would have been faster to walk.

  Dùng “so….that” hay “such….that” còn phụ thuộc vào chủ ngữ.Nếu chủ ngữ là danh từ đã đề cập trong câu thì thường dùng “so….that” cho nhanh, còn nếu dùng chủ ngữ giả “It” thì dùng “such….that”. Có câu có thể dùng cả “so….that” và “such…..that” được, lúc đó bạn dùng cách nào thuận nhất thì dùng.

  0
  2021-12-05T07:10:04+00:00

  =>

  1. It was such a long walk that the children got tired. 

  2. It was such a difficult exercise that he couldn’t do it.

  3. The talk was so long that most of the audience felt sleepy. 

  4. The competition was so exciting that we didn’t want to go home.

  5. The show was so excellent that we all enjoyed it.

  6. His letter was so rude that I didn’t know what to think.

  7. It was such a slow train that it would have been faster to walk.

  Dựa vào công thứa để dùng such..that/so…that

  Such + a/an + adj + that

  So + adj + that

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )