Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa của câu không thay đổi, bắt đầu bằng từ gợi ý cho trước. 1. Nguyen Du Street is shorter than Nguyen Trai Street

Question

Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa của câu không thay đổi, bắt đầu bằng từ gợi ý cho trước.
1. Nguyen Du Street is shorter than Nguyen Trai Street.
 Nguyen Trai Street ……………………………………………………………………………………………….
2. How far is it from your house to your school?
 What is ……………………………………………………………………………………?
3. What about not going to the movie theater by minibus?
 Let’s …………………………………………………………………………………………………………………..
4. My friend Mary plans to buy something for the picnic.
 My friend Mary is ………………………………………………………………………………………………..
5. Near our uncle’s house, there isn’t a lake.
 Our uncle’s house is .…………………………………..………………………………….

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-13T04:17:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T04:19:10+00:00

  `1. `Nguyen Du Street is shorter than Nguyen Trai Street.                                
  `->`  Nguyen Trai Street is longer than Nguyen Du Street.

  `->` So sánh hơn
  `2. `How far is it from your house to your school?
  `->` What is the distance between your house and your school ?

  `->` How far is it from `A` to `B` 

  `=` What is the distance between `A` and `B` ?
  `3.` What about not going to the movie theater by minibus?
  `->` Let’s go to the movie theater by minibus.

  `->` What about `=` How about `+` Ving ? `=` Let’s `+` Vinf
  `4.` My friend Mary plans to buy something for the picnic.
  `->` My friend Mary is going to buy something for the picnic.

  `5.`  Near our uncle’s house, there isn’t a lake.
  `->`  Our uncle’s house is not near a lake.

  0
  2021-09-13T04:19:31+00:00

  1. Nguyen Trai Street is longer than Nguyen Du one.

  2. What is the distance from your house to your school?

  3. Let’s go to the movie theater by minibus

  4. My friend Mary is going to buy something for the picnic

  5. Our uncle’s house isn’t near a lake

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )