viết một bài văn nói về cách chơi của môn kéo co bằng tiếng anh

Question

viết một bài văn nói về cách chơi của môn kéo co bằng tiếng anh

in progress 0
Anna 9 phút 2021-09-20T11:27:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T11:29:47+00:00

    Tug of war is a famous folk game in Viet Nam . The rules is very simple .There is a rope and a piece of clothe foreces in it . this game can have many people but each side must has the same numbers .there also a referee .when the game starts, each side pull on their side .when one team encroaching upon the bar the another will wins . both man and women can play this game .Make it popular, bye bye see you again.

                                                 Dịch nhé!

    Kéo co là một trò chơi dân gian nổi tiếng ở Việt Nam. Luật chơi rất đơn giản, trong đó có một sợi dây thừng và một mảnh quần áo. trò chơi này có thể có nhiều người nhưng mỗi bên phải có số lượng bằng nhau. cũng có trọng tài. Khi trò chơi bắt đầu, mỗi bên kéo về phía của mình. Khi một đội xâm phạm vào thanh thì đội kia sẽ thắng. cả nam và nữ đều có thể chơi trò chơi này. Hãy làm cho nó trở nên phổ biến, tạm biệt, hẹn gặp lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )