Viết phương trình -Nhập một dãy số nguyên có N phần tử -Xuất ra nàm hình dãy số vừa nhập . – tính tổng bình phương các phân tử là số dương trong dãy

Question

Viết phương trình
-Nhập một dãy số nguyên có N phần tử
-Xuất ra nàm hình dãy số vừa nhập .
– tính tổng bình phương các phân tử là số dương trong dãy và xuất kết quả ra màn hình.

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-17T13:46:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:47:12+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var i,n:integer;

  S:longint;

  A:array[1..100] of integer;

  Begin

  clrscr;

  S:=0;

   Write(‘nhap n nguyen duong tu ban phim ‘);

   Readln(n);

   For i:=1 to n do

  Begin

      Write(‘ A[‘,i,’]’);readln(A[i]);

  End;

  For i:=1 to n do

  If (A[i] >0) then

  S:=S+sqr(A[i]);

  Write(‘ Tong cac so la ‘,S);

  Readln

  End.

  0
  2021-08-17T13:47:29+00:00

  uses crt;

  var i,n,s:longint;

        a:array[0..100000]of longint;

  begin 

       clrscr;

       write(‘nhap n:’); read(n);

        for i:=1 to n do

             begin

                   write(‘nhap a[‘,i,’]=’); read(a[i]);

             end;

        s:=0;

         for i:=1 to n do

            begin

                   write(a[i],’ ‘);

                    if a[i]>0 then s:=s+sqr(a[i]);

             end;

       writeln; 

        write(s);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )