Viết phương trình phân tử và ion thu gọn ( nếu có) của phương trình sau : a) Na2CO3 +HCL b) NH4CL+ AgNO3

Question

Viết phương trình phân tử và ion thu gọn ( nếu có) của phương trình sau :
a) Na2CO3 +HCL
b) NH4CL+ AgNO3

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-08-25T07:51:16+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:52:43+00:00

  Bài giải:

  a.

  – Phương trình phân tử:

  $Na_2CO_3+2HCl→2NaCl+CO_2↑+H_2O$

  – Phương trình ion rút gọn:

  $CO_3^{2-}+2H^+→CO_2↑+H_2O$

  b.

  – Phương trình phân tử:

  $AgNO_3+NH_4Cl→AgCl↓+NH_4NO_3$

  – Phương trình ion rút gọn:

   $Ag^++Cl^-→AgCl↓$

  0
  2021-08-25T07:52:55+00:00

  a,

  – PT phân tử: $Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  – PT ion thu gọn: $CO_3^{2-}+2H^+\to CO_2+H_2O$

  b,

  – PT phân tử: $NH_4Cl+AgNO_3\to AgCl+NH_4NO_3$

  – PT ion thu gọn: $Cl^-+Ag^+\to AgCl$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )