viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau : a. dẫn khí brom vào ống nghiệm dùng bạc nitrat dư b. cho natri vào dung dịch đựng glixer

Question

viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau :
a. dẫn khí brom vào ống nghiệm dùng bạc nitrat dư
b. cho natri vào dung dịch đựng glixerol, ancol etylic ,
c, cho glixerol tác dụng với cu(oh)2
d, cho anđehit fomic vào bình đựng Cu(oh)2 naoh

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-06T17:58:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:59:36+00:00

  Đáp án:

  $a/$

  $Br2 + H2O <–> HBr + HBrO$

  $AgNO3 + HBr –> AgBr ↓ + HNO3$

  $b/$

  $C3H5(OH)3 + 3Na –> C3H5(ONa)3 + 3/2H2$

  $C2H5OH + Na –> C2H5ONa + 1/2H2$

  $c/$

  $2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 –> [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O$

  $d/$

  $HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH –> Na2CO3 + 2Cu2O + 6H2O$

  0
  2021-10-06T17:59:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.

  $Br_2 + H_2O ⇄ HBr + HBrO$
  $AgNO_3 + HBr → AgBr↓ + HNO_3$

  b.

  $C_3H_5(OH)_3 + 3Na → C_3H_5(ONa)_3 + \frac{3}{2}H_2$

  $2C_2H_5OH + 2Na → 2C_2H_5ONa + H_2$

  c.

  $2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu + 2H_2O$

  d.

  $HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + 2Cu_2O + 6H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )