Viết phương trình phản ứng của các cặp chất sau (ghi đầy đủ điều kiện của phản ứng): a, Đốt cháy CH4 b, C6H6 và H2 c, CH

Question

Viết phương trình phản ứng của các cặp chất sau (ghi đầy đủ điều kiện của phản ứng):
a, Đốt cháy CH4
b, C6H6 và H2
c, CH2= CH – CH2 – CH3 và Br2
d, C2H2 và Br2

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-10-28T12:50:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:52:05+00:00

  Đáp án:

  $a/ CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O$

  $b/ C6H6 + 3H2 -xt, to-> C6H12$

  $c/ CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 –> Br-CH2-CH(Br)-CH2-CH3$

  $d/ C2H2 + 2Br2 –> C2H2Br4$

  0
  2021-10-28T12:52:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. CH4 + 2O2 –to–> CO2 + 2H2O

  b. C6H6 + 3H2 –to,xt–> C6H12

  c. CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → Br-CH2-CH(Br)-CH2-CH3

  d. C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )