Viết phương trình phản ứng ( nếu có ) khi cho H2O tác dụng với mỗi chất sau: MgO, BaO, Na2O2, K2O4, P2O5, SO3, NO3

Question

Viết phương trình phản ứng ( nếu có ) khi cho H2O tác dụng với mỗi chất sau: MgO, BaO, Na2O2, K2O4, P2O5, SO3, NO3

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-09T10:29:08+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:30:36+00:00

  `BaO+H_2O->Ba(OH)_2`

  `2Na_2O_2+2H_2O->4NaOH+O_2`

  `2K_2O_4+2H_2O->4KOH+3O_2`

  `P_2O_5+3H_2O->2H_3PO_4`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `NO_3` sai công thức 

  0
  2021-08-09T10:31:05+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  `MgO+H_2O -> Mg(OH)_2`

  `BaO+H_2O->Ba(OH)_2`

  `Na_2O+H_2O->2NaOH`

  `2K_2O_4+2H_2O->4KOH+3O_2`

  `2Na_2O_2+2H_2O->4NaOH+2O_2↑`

  `P_2O_5+3H_2O->2H_3PO_4`

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `4NO_3+2H_2O->4HNO_3+O_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )