Viết phương trình tham số , phương trình chính tắc ( nếu có ) và phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm M (1;3) và N (5;2)

Question

Viết phương trình tham số , phương trình chính tắc ( nếu có ) và phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm M (1;3) và N (5;2)

in progress 0
Quinn 4 ngày 2021-12-07T00:21:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:23:08+00:00

  Đáp án:

   \(x+4y-13=0\)

  \(\frac{x-1}{4}=3-y\)

  \(\left\{\begin{matrix} x=1+4t
   & & \\ y=3-t
   & & 
  \end{matrix}\right.\)

  Giải thích các bước giải:

   \(d\) qua M(1;3) có VTCP \(\underset{MN}{\rightarrow}(4;-1)\)

  \(\left\{\begin{matrix} x=1+4t
   & & \\ y=3-t
   & & 
  \end{matrix}\right.\)
  \(d\) có VTPT \(\underset{a}{\rightarrow}(1;4)\)

  \(d: x-1+4(y-3)=0\)

  \(\Leftrightarrow x+4y-13=0\)

  PTCT: \(\frac{x-1}{4}=-\frac{(y-3)}{1}\)

  \(\Leftrightarrow \frac{x-1}{4}=3-y\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )