Viết pt c/minh: a) h2so3 yếu hơn hcl ; b) h2so3 yếu hơn h2so4; c) h2s yếu hơn hcl; d) h2s yếu hơn h2so4

Question

Viết pt c/minh: a) h2so3 yếu hơn hcl ; b) h2so3 yếu hơn h2so4; c) h2s yếu hơn hcl; d) h2s yếu hơn h2so4

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-27T06:55:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:56:56+00:00

  a, $Na_2SO_3+ 2HCl \to 2NaCl+ SO_2+ H_2O$

  b, $Na_2SO_3+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ SO_2+ H_2O$

  c, $Na_2S+ 2HCl \to 2NaCl+ H_2S$

  d, $Na_2S+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ H_2S$

  0
  2021-10-27T06:57:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2 + H2O

  b. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

  c. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S
  d. K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )