Viet pthh thuc hien day chuyen hoa H2O -> H2 -> HCl -> H2 -> Cu H2SO4 -> H2 -> Fe -> FeCl2 các phản ứng trên thuộc phản ứng nào đã học ? bài 2 : Để đ

Question

Viet pthh thuc hien day chuyen hoa H2O -> H2 -> HCl -> H2 -> Cu
H2SO4 -> H2 -> Fe -> FeCl2
các phản ứng trên thuộc phản ứng nào đã học ?
bài 2 : Để điểu chế ra 3.36 lít khí H2 (dktc) cần bnh gam kim loại nhôm và axit sunfuric H2SO4 ?

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-10-28T13:44:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:46:33+00:00

  Đáp án:

   H2O –>(ĐIỆN PHÂN) H2 +1/202

   H2 + CL2 –>(AS) 2HCL

   H2 + CUO –>(t độ) CU + H2O

   H2SO4 + FE –> FESO4 + H2

   H2 + FEO –>(T độ) FE + H2O

   FE + HCL  –> FECL2 + H2

  BÀI 2: nH2=0.15(mol)

         2Al + 3H2SO4 –> AL2(SO4)3 + 3H2

           0.1      0.15                                              0.15

       mAl = 0.1 *27 = 2.7(g)

       mH2SO4 = 0.15 * 98 = 14.7(g)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T13:46:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)2 H2O–>2H2+O2

  => pư phân hủy

  H2+Cl2–>2HCl

  => pư hóa hợp

  2HCl–>H2+Cl2

  => pư phân hủy

  H2+CUO–>Cu+H2O

  => pư thế

  b)H2SO4+Mg—>MgSO4+H2

  => pư thế

  3H2+Fe2O3–>2Fe+3H2O

  => pư thế

  Fe k thành FeCl2 đc

  2) 2Al+3H2SO4–>Al2(SO4)3+3H2

  n H2=3,36/22,4=0,15(mol0

  n Al =2/3 n H2=0,1(mol)

  m Al=0,1.27=2,7(g)

  m H2SO4=0,15.98=14,7(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )