viết sơ đồ lai xác định kiểu hình thu được đỏ,cao dị hợp lai đỏ,thấp đồng hợp ( A(đỏ) , a(trắng), B(cao), b(thấp))

Question

viết sơ đồ lai xác định kiểu hình thu được đỏ,cao dị hợp lai đỏ,thấp đồng hợp ( A(đỏ) , a(trắng), B(cao), b(thấp))

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-11-28T14:42:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:43:27+00:00

  Đỏ, cao dị hợp: AaBb

  Đỏ thấp, đồng hợp: AAbb

  P: AAbb * AaBb

  Gp: Ab 1/4AB : 1/4Ab : 1/4aB : 1/4ab

  F1: 1/4AABb : 1/4 AAbb : 1/4AaBb : 1/4Aabb

  Tỉ lệ kiểu hình: 1 đỏ thấp : 1 đỏ cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )