Viết sơ đồ mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường… Mọi ngừi ơi giúp mình với :333

Question

Viết sơ đồ mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường…
Mọi ngừi ơi giúp mình với :333

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-17T16:53:56+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:54:58+00:00

  Sơ đồ:

    Bố mẹ→Kiểu Gen+môi trường→Kiểu Hình

  Giải thích

  Nghiên cứu thường biến cho thấy, bố mẹ không truyền cho con những tính trạng (kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà truyền cho con kiểu gen quy định cách phản ứng của kiểu hình đó trước môi trường.

  → Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

  0
  2021-08-17T16:55:44+00:00

  Sơ đồ: Kiểu gen + môi trường → Kiểu hình

  Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường, kiểu hình: Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường. Bố mẹ không truyền cho con cái những tính trạng ( kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà mà chỉ truyền cho con một kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )