Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 5km 2m = … … … km b. 3,6 giờ = … … giờ … … phút c. 7635 kg = … … tấn … … kg. d. 6m2 3dm2 = … … m2 Biểu thức 6,72 +

Question

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5km 2m = … … … km
b. 3,6 giờ = … … giờ … … phút
c. 7635 kg = … … tấn … … kg.
d. 6m2 3dm2 = … … m2
Biểu thức 6,72 + 3,4 x 2,5 có giá trị là:
A. 15,22
B. 25,3
C. 16,32
D. 20,4

in progress 0
Rylee 14 phút 2021-09-07T07:58:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:00:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 5km 2m = 5,002 km

  b. 3,6 giờ = 3 giờ 36 phút

  c. 7635 kg = 7 tấn 635 kg

  d. 6m² 3dm² =  6,03 m²

  Biểu thức 6,72 + 3,4 x 2,5 có giá trị là:

  A. 15,22

  B. 25,3

  C. 16,32

  D. 20,4

  0
  2021-09-07T08:00:58+00:00

  1.

  a,5km2m=5,002km

  b,3,6 giờ= 3giờ36phút

  c,7635kg=7tấn635kg

  d,6m2 3dm2=6,03m2

  2.

  A. 15,22

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )