Viết từ trái nghĩa với các từ sau: Strong: Long: High: Heavy Thin Young: Big: Cold: Big Far Near Beautiful Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: brown/ hair/

Question

Viết từ trái nghĩa với các từ sau:
Strong:
Long:
High:
Heavy
Thin
Young:
Big:
Cold:
Big
Far
Near
Beautiful
Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:
brown/ hair/ she/ has.
beautiful/ his/ brown/ black/ and/ are/ eyes
color/ eyes/ are/ your/ what?
Anh chị nào giỏi môn tiếng anh giúp em với ạ
Em sẽ đền đáp lại công

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-10-04T01:54:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:56:22+00:00

  Strong: Weak

  Long: Short

  High: Low

  Heavy: Light

  Thin: Fat/ thick

  Young: Old

  Big: Small

  Cold: Hot

  Big: Small

  Far: Near

  Near: Far

  Beautiful: ugly

  She has brown hair

  His eyes are beautiful, black and brown

  What color are your eyes

  #Chúc bạn học tốt

  Xin hay nhất ak. Thanks

  $@Thienmunz24$

  0
  2021-10-04T01:56:30+00:00

  – Weak

  – Short

  – Low 

  – Light

  – Thick

  – Old

  – Smal

  – Hot

  – Small

  – Near

  – Far

  – Ugly

  – She has brown hair.

  – His beautiful eyes are black and brown (?)

  – What color are your eyes? 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )