Viết từ vựng Unit 8 sách lớp 6 mới nhất ( 2020-2021) Thanks ạ

Question

Viết từ vựng Unit 8 sách lớp 6 mới nhất ( 2020-2021)
Thanks ạ

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-06T15:06:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:08:28+00:00

   Unit 8 – Grade 6

  SPORTS AND GAMES

  – Archery: bắn cung

  – Athlete: vận động viên

  – Athletics: điền kinh

  – Badminton: cầu lông

  – Baseball: bóng chày

  – Basketball: bóng rổ

  – Boat: con thuyền

  – career: sự nghiệp

  – Congratulations: xin chúc mừng

  – Cycling: đua xe đạp

  – Elect: bầu chọn, lựa chọn

  – Equipment: thiết bị

  – Eurythmies: thể dục nhịp điệu

  – Exhausted: mệt nhoài

  – Fantastic: tuyệt

  – Fencing: đấu kiếm

  – Fit: khỏe mạnh

  – Goggles: kính bơi

  – Gym: trung tâm thể dục

  – Gymnastics: thể dục dụng cụ

  – High jumping: nhảy cao

  – Horse race: đua ngựa

  – ice-skating : trượt băng

  – javelin throw: ném lao

  – judo : võ nhu đạo

  – last : kéo dài

  – marathon race: chạy ma-ra-tông

  – marathon : cuộc đua ma-ra-tông

  – pole : nhảy sào

  – racket : cái vợt (cầu lông…)

  – regard : thiết bị, dụng cụ

  – regatta : cuộc đua thuyền

  – ring : sàn đấu (boxing)

  – skateboard : ván trượt, trượt ván

  – ski : trượt tuyết, ván trượt tuyết

  – skiing ): môn trượt tuyết

  – sports competition : cuộc đua thể thao

  – sporty ; khỏe mạnh, dáng thể thao 

  – swimming : bơi lội 

  – table tennis : bóng bàn

  – tennis : quần vợt

  – volleyball : bóng chuyền

  – water-skiing : lướt ván nước

  – weightlifting  : cử tạ

  – windsurfing ): lướt ván buồm

  chúc bạn hc tốt, năm mới zui zẻ^^

  0
  2021-10-06T15:08:34+00:00

  VOCABULARY

  regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

  eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể dục nhịp điệu

  gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ

  marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

  marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

  javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

  pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy sào

  athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

  hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

  weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

  achievement /əˈtʃiːvmənt/ thành tựu

  aerobics /eəˈrəʊbɪks/ môn thể dục nhịp điệu

  athlete /ˈæθliːt/ vận động viên

  badminton /ˈbædmɪntən/ môn cầu lông

  basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ môn bóng rổ

  bat /bæt/ gậy đánh bóng chày

  blind man’s bluff /blaɪnd mænz blʌf/ trò bịt mắt bắt dê

  boat /bəʊt/ con thuyền

  boxing /ˈbɒksɪŋ/ môn đấm bốc

  breaststroke /ˈbreststrəʊk/ bơi ếch

  career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp, sự nghiệp

  chess /tʃes/ cờ vua

  chew /tʃuː/ nhai

  congratulation /kənɡrætʃuˈleɪʃn/ chúc mừng

  court /kɔːt/ sân (quần vợt)

  cycling /ˈsaɪklɪŋ/ đạp xe đạp

  elect /ɪˈlekt/ bầu chọn, bình chọn

  equipment /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ

  exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ mệt lả, kiệt sức

  fantastic /fænˈtæstɪk/ tuyệt vời

  fishing /ˈfɪʃɪŋ/ môn câu cá

  fit /ˈfɪt/ khỏe mạnh, vừa vặn

  football /ˈfʊtbɔːl/ môn bóng đá

  football match /ˈfʊtbɔːl mætʃ/ trận đấu bóng đá

  football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪər/ cầu thủ bóng đá

  goggles /ˈɡɒɡlz/ kính (bảo hộ)

  gym /dʒɪm/ phòng tập thể dục

  individual /ɪndɪˈvɪdjuəl/ có tính cá nhân

  karate /kəˈrɑːti/ môn ka-ra-tê

  last /lɑːst/ kéo dài

  marathon /ˈmærəθən/ cuộc đua ma-ra-tông

  marble /ˈmɑːbl/ viên bi

  match /mætʃ/ trận đấu

  Olympic games /əʊˈlɪmpɪk geɪmz/ thế vận hội Olympic

  pedal /ˈpedəl/ bàn đạp (xe đạp)

  playground /ˈpleɪɡraʊnd/ sân chơi

  professional /prəˈfeʃənəl/ chuyên nghiệp

  racket /ˈrækɪt/ vợt (chơi quần vợt)

  referee /refəˈriː/ trọng tài

  regard /rɪˈɡɑːd/ coi như, xem như

  ring /rɪŋ/ vũ đài (thể thao)

  running /ˈrʌnɪŋ/ môn chạy

  sailing /ˈseɪlɪŋ/ môn chèo thuyền

  skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ ván trượt

  skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ môn trượt ván

  ski /skiː/ ván trượt bang

  skiing /skiːɪŋ/ môn trượt bang

  skipping /skɪpɪŋ/ nhảy dây

  sport shoes /spɔːts ʃuː/ giày thể thao

  sports competition /spɔːts kɒmpəˈtɪʃn/ cuộc thi đấu thể thao

  sporty /ˈspɔːti/ yêu thể thao

  stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động

  swallow /ˈswɒləʊ/ nuốt

  swimming /ˈswɪmɪŋ/ môn bơi lội

  table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ môn bóng bàn

  tennis /ˈtenɪs/ môn quần vợt

  tug of war /tʌg əv ˈwɔːr/ trò kéo co

  volleyball /ˈvɒlibɔːl/ môn bóng chuyền

  weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/ dự báo thời tiết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )