Viết và giải thích công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác si mét khi bị nhúng trong chất lỏng?

Question

Viết và giải thích công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác si mét khi bị nhúng trong chất lỏng?

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-09T23:44:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:45:53+00:00

    FA  = d. V

  Trong đó :

    FA  là lực đẩy Acsimet              N

  d là trọng lượng riêng của chất lỏng              N/m2                                                                     

  V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ                    m3

                                          CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  0
  2021-08-09T23:45:54+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật bị nhúng trong chất lỏng là:

  ${F_A} = d.V$

  Trong đó:
  ${F_A}$ là lực đẩy Ác si mét, đơn vị là N

  d là trọng lượng riêng của chất lỏng mà vật được nhúng vào, đơn vị là N/m³

  V là thể tích phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )