Với giá trị nào của a thì P =0 biết : P= 10 x a mũ n+1 +(-10 x a mũ n)

Question

Với giá trị nào của a thì P =0 biết :
P= 10 x a mũ n+1 +(-10 x a mũ n)

in progress 0
Allison 27 phút 2021-10-12T02:01:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:03:26+00:00

  `P=10.a^(n+1)+(-10.a^n)`

  `P=10.a^n+10.a-10.a^n`

  `P=(10.a^n-10.a^n)+10.a`

  `P=10a`

  Để `P=0<=>10a=0<=>a=0`

  Vậy `P=0<=>a=0`

   

  0
  2021-10-12T02:03:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  P= 10 x a^n+1 +(-10) x a^n

   Để P=0 thì 

  10 x a^n+1 + (-10) x a^n= 0

  10 x a^n+1-10 x a^n= 0

  10 x a^n x a – 10 x a^n =0

  10 (a^n – a^n) x a= 0

  10 x 1 x a= 0

  10 a= 0

  a= 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )