với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số bậc nhất là y=(2m-1) x+3 và y=(5-3m) x+2 là hai đường thẳng cắt nhau

Question

với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số bậc nhất là y=(2m-1) x+3 và y=(5-3m) x+2 là hai đường thẳng cắt nhau

in progress 0
Maya 3 ngày 2021-12-07T02:06:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:08:19+00:00

  Để hàm số y=(2m-1)x+3 là hàm bậc nhất thì 2m-1$\neq$ 0

                                                                      ⇔2m $\neq$ 1

                                                                      ⇔m $\neq$ $\frac{1}{2}$ 

  Để hàm số y=(5-3m)x+2 là hàm bậc nhất thì 5-3m $\neq$ 0

                                                                      ⇔3m $\neq$ 5

                                                                      ⇔m$\neq$ $\frac{5}{3}$ 

  Để đồ thị hàm số y=(2m-1)x+3 và đồ thị hàm số  y=(5-3m)x+2 cắt nhau thì 

                                                                       2m-1 $\neq$ 5-3m

                                                                   ⇔5m $\neq$ 6

                                                                  ⇔    m $\neq$ $\frac{6}{5}$       

  0
  2021-12-07T02:08:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )