Với giá trị nào của số tự nhiên a thì: a) 8a+19/4a+1 có giá trị nguyên b) 5a-17/4a-23 có giá

Question

Với giá trị nào của số tự nhiên a thì:
a) 8a+19/4a+1 có giá trị nguyên b) 5a-17/4a-23 có giá trị lớn nhất.

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-11T08:28:58+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:30:18+00:00

  a) Để $\frac{8a + 19}{4a + 1}$ ∈ 

      thì: 8a + 19 $\vdots$ 4a + 1

      mà 2 . ( 4a + 1 ) $\vdots$ 4a + 1

      nên: ( 8a + 19 ) – 2 . ( 4a + 1 ) $\vdots$ 4a + 1

          ⇒ 8a + 19 – 8a – 2 $\vdots$ 4a + 1

          ⇒     17 $\vdots$ 4a + 1

     mà a ∈ N

          ⇒      4a + 1 ∈ Ư(17) = {1;17}

          ⇒          4a ∈ {0;16}

          ⇒            a ∈ {0;4}

  Vậy $\frac{8a + 19}{4a + 1}$ ∈ khi a ∈ {0;4}  

  b)  Ta có:  $\frac{5a – 17}{4a – 23}$ = $\frac{\frac{5}{4} . (4a – 23) + \frac{47}{4} }{4a – 23}$ = $\frac{5}{4}$ + $\frac{\frac{47}{4}}{4a – 23}$ = $\frac{5}{4}$ + $\frac{47}{4.(4a – 23)}$ 

   Để  $\frac{5a – 17}{4a – 23}$ đạt giá trị lớn nhất thì $\frac{47}{4.(4a – 23)}$ đạt giá trị lớn nhất

  +) Nếu 4 . (4a – 23) < 0 thì: $\frac{5a – 17}{4a – 23}$ < 0  (loại)

  +) Nếu 4 . (4a – 23) > 0 thì: 4a – 23 > 0

                                    ⇒    4a > 23

                                    ⇒      a > 5

  $\frac{47}{4.(4a – 23)}$ đạt giá trị lớn nhất ⇔ 4 . (4a – 23) là số nguyên dương nhỏ nhất

  ⇔ 4a – 23 là số nguyên dương nhỏ nhất

  ⇔ 4a – 23 = 1

  ⇔        4a = 24

  ⇔          a = 6  (thỏa mãn điều kiện a > 5)

  Khi đó, $\frac{5a – 17}{4a – 23}$ = $\frac{5.6-17}{4.6 – 23}$ = 13

  Vậy Max $\frac{5a – 17}{4a – 23}$ = 13  ⇔ a = 6

   

   

  0
  2021-09-11T08:30:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) để 8a+19/4a+1 có giá trị nguyên thì 8a+19 phải chia hết cho 4a+1  (1)

  mà 4a+1 chia hết cho 4a+1 => 8a+2 chia hết cho 4a+1   (2)

  => (8a+19)-(8a+2) chia hết cho 4a+1

  => 8a+19-8a-2 chia hết cho 4a+1

  => 17 chia hết cho 4a+1

  =>4a+1 thuộc ước của 17 ={ -17;-1;1;17}

  TH1 4a+1=-1

  => 4a=-2 => a=4/2(loại)

  TH2 4a+1=1

  => 4a=0

  =>a=0 (chọn)

  TH3 4a+1=17

  => 4a=16

  => a=4 (chọn)

  TH4 4a+1=-17

  =>4a=-18

  => a=-9/2 (loại)

  Vậy…..

  b) để 5a-17/4a-23 có giá trị lớn nhất thì 4a-23 phải nhỏ nhất ( 4a-23 khác 0)

  => 4a-23=1

  <=> 4a=23+1=24

  =>a=6

  vậy a=6 thì 5a-17/4a-23 đại giá trị lớn nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )