Vote 5s ạ Ở đậu Hà lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b

Question

Vote 5s ạ
Ở đậu Hà lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến và chọn lọc.
(1)Xác định kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ và thân thấp, hoa trắng; kiểu gen dị hợp quy định các kiểu hình thân cao, hoa trắng và thân thấp hoa đỏ.
(2) Nếu cho một cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen lai phân tích. Viết sơ đồ lai và xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con.
(3) Chọn 2 cây (P) có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao hoa đỏ:1 thân cao hoa trắng. Biện luận và xác định các phép lai thỏa mãn với điều kiện bài toán.
(4) Cho một cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn đời con thu được F1 4 loại kiểu hình. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao hoa trắng và 1 cây thân thấp hoa đỏ ở F1 giao phấn với nhau thuu được F2. Biện luận và xác định tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng F2

in progress 0
Remi 4 tuần 2021-09-16T18:31:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:33:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A- cao >> a – thấp

  B – đỏ >> b – trắng

  1. Kiểu gen đồng hợp quy định cao, đỏ là: AABB; thấp trắng: aabb

  Kiểu gen đồng hợp quy định cao, trắng là: Aabb; thấp đỏ: aaBb

  2. Một cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen lai phân tích:

  P: Cao đỏ AaBb x thấp trắng aabb

  F1: TLKG: 1 AaBb : 1 Aabb: 1 aaBb : 1 aabb

       TLKH: 1 cao đỏ, 1 cao trắng, 1 thấp đỏ, 1 thấp trắng

  3. Chọn 2 cây (P) có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao hoa đỏ:1 thân cao hoa trắng. 

  F1: 100% cao => P: Aa x AA

  F1: 1 đỏ : 1 trắng => P : Bb x bb

  Vậy P có kiểu gen AaBb x AAbb hoặc AABb x Aabb

  4. P : AaBb

  F1: Cây cao trắng A-bb và 1 cây thấp đỏ aaB-

  Để F2 có cây thấp trắng thì 2 cây F1 đã chọn phải có kiểu gen là Aabb x aaBb

  Vậy thấp trắng ở F2 là: 1/2 ab x 1/2 ab = 1/4 aabb

  0
  2021-09-16T18:33:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. a)

  – Ở F1: + Thân cao: thân thấp = 3:1 =>Kiểu gen của P là Aa x Aa.

  + Hoa đỏ : hoa trắng = 1:1 =>Kiểu gen của P là Bb x bb.

  =>KG của P về 2 tính trạng này là AaBb x Aabb.

  =>KH của P về 2 tính trạng này là Thân cao, hoa đỏ và thân cao, hoa trắng.

  – Tỉ lệ kiểu gen của F1 = (1AA : 2Aa : 1aa) x (1Bb : 1bb) = 1AABb: 1AAbb: 2AaBb: 2Aabb: 1aaBb: 1aabb.

  – Cây thân cao, hoa trắng ở F1 có kiểu gen AAbb hoặc Aabb.

  – Hai cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn có thể xảy ra 3 trường hợp sau:

  Trường hợp 1: Nếu cả hai cây đều có kiểu gen AAbb tự thụ phấn

  => tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của F2 : 100% AAbb (thân cao, hoa trắng).

  Trường hợp 2: Nếu có 1 cây AAbb, 1 cây Aabb tự thụ phấn:

      + Cây AAbb tự thụ phấn tạo ra 100% AAbb.

      + Cây Aabb tự thụ phấn tạo ra AAbb: Aabb: aabb.

  Tỉ lệ chung: AAbb+  ( AAbb: Aabb: aabb) = AAbb: Aabb: aabb.

    =>Tỉ lệ kiểu gen F2: 5AAbb: 2Aabb: 1aabb.

  =>Tỉ lệ kiểu hình của F2: 7 thân cao, hoa trắng: 1 thân thấp, hoa trắng.

  Trường hợp 3: Nếu cả hai cây đều có kiểu gen Aabb tự thụ phấn:

  => Tỉ lệ kiểu gen của F2: 1AAbb: 2Aabb: 1aabb.

  => Tỉ lệ kiểu hình của F2: 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )