Vt các phương trình hóa học theo dãy chuyển hóa sau : a) FeO -> Fe -> H2 -> H2O -> H3PO4 b) H2O -> H2 -> HCl -> AlCl3 c) ZnO -> Zn -> H2 -> H2O -> H3

Question

Vt các phương trình hóa học theo dãy chuyển hóa sau :
a) FeO -> Fe -> H2 -> H2O -> H3PO4
b) H2O -> H2 -> HCl -> AlCl3
c) ZnO -> Zn -> H2 -> H2O -> H3PO4
d) S -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> H2 -> H2O
HELP MEEEEE!!!!

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-19T11:20:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:22:42+00:00

  Đáp án: 

  a) FeO+H2 -> H2O+Fe

      2Fe +3H2O -> Fe2O3+ 3H2

      2H2+ O2 -> 2H2O

      3H2O+ P2O5 -> 2H3PO4

  B) 2H2O-> 2H2+ O2 

       CH3Cl +H2-> Ch4 +HCl

        2Al + 6HCl→2AlCl3 + 3H2

   C)  ZnO+C-> CO+Zn

        Zn+ H2SO4 -> ZnSO4+ H2

       2 H2 + O2 -> 2H2O

        3H2O + P2O5 -> 2H3PO4

  D)  S+O2-> SO2 

        2NO + SO2SO3 + N2O

       SO3 + H2O-> H2SO4 

  3H2SO4+2Al->AL2(SO4)3+3H2

  2H2+O2-> 2H2O

       

      

   

  Giải thích các bước giải: 

   

  0
  2021-07-19T11:22:48+00:00

   `a.`

  $FeO+H_2\xrightarrow{t^o}Fe+H_2O$

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

  $O_2+2H_2\xrightarrow{t^o}2H_2O$

  `3H_2O+P_2O_5->2H_3PO_4`

  `b,`

  `2H_2O+2Na->2NaOH+H_2`

  $H_2+Cl_2\xrightarrow{t^o}2HCl$

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  `c,`

  $ZnO+C\xrightarrow{t^o}Zn+CO$

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  $H_2+CuO\xrightarrow{t^o}Cu+H_2O$
  `3H_2O+P_2O_5->2H_3PO_4`

  `d,`

  $S+O_2\xrightarrow{t^o}SO_2$

  $2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3$

  `SO_3+H_2O->H_2SO_4`

  `H_2SO_4+Fe->FeSO_4+H_2`

  $2H_2+O_2\xrightarrow{t^o}2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )