we have never seen such a funny film = It is =-…

Question

we have never seen such a funny film
= It is ……………….

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-07-19T09:15:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:16:21+00:00

  We have never seen such a funny film

  = It is the funniest film we have ever seen.

  Giải thích: It is the most+Adj+N+S+have/has ever seen: Đây là (tính từ)+(danh từ) nhất +(chủ ngữ) đã từng thấy

  Dịch: Chúng tôi chưa bao giờ xem một bộ phim vui vẻ như vậy

  =Nó là bộ phim vui vẻ nhất chúng tôi từng xem.

  0
  2021-07-19T09:16:57+00:00

  It is the funniest film we have ever seen.

  Nghĩa:Đây là bộ phim hay nhất chúng tôi từng xem

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )