while i< 10 Do Begin X : = X +2 Gỉa sử x : 5 , y: 3 , i:= i + 1 ; End . Gía trị X =

Question

while i< 10 Do Begin X : = X +2 Gỉa sử x : 5 , y: 3 , i:= i + 1 ; End . Gía trị X =

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-19T09:47:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:48:13+00:00

  Bắt đầu: i=0(theo mặc định); x=5; y=3;

  Mỗi lần x sẽ được cộng thêm 2.

  Vòng lặp này sẽ được lặp 9 lần đến khi i=10, điều kiện i<10 sai.

  ⇒X=3+(2×9)=21;

  0
  2021-07-19T09:48:42+00:00

  Giá trị của X = 21.

  Vì:

  i = i + 1 = 1 + 1 = 2.

  Cho i chạy từ 2 -> 9 (vì i<10), mỗi lần như vậy thì X lại cộng thêm 2.

  => i chạy 8 lần (9-2+1 = 8) nên giá trị của X = 5 + 2.8 = 21.

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )