Write a pasage of more than 120 words supporting the argument that students should or shouldn’t use smart phone when they are at school

Question

Write a pasage of more than 120 words supporting the argument that students should or shouldn’t use smart phone when they are at school

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-16T19:20:31+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T19:21:52+00:00

    Imagine: you are a teacher and students are allowed to use smartphones in the classroom. However, there will be some disadvantages and harms as follows: Information on the internet is extremely rich, can help students supplement their knowledge, exploit and use them appropriately. Teachers can ask students to learn and research materials through group collaboration, do group homework, but class time is devoted to lesson interaction between teachers and students. Moreover, when the phone appears, the teacher – student, student – student connection is at risk of being interrupted by everyone, everyone focuses on the private world in the phone screen. Let teachers and students relax in class, immerse themselves in lectures, actively work and sublimate with their knowledge and skills instead of constantly busy with screen lights or gently vibrating under desks learn.

    Dịch:

    Hãy tưởng tượng: bạn là giáo viên và học sinh được phép sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học. Tuy nhiên, sẽ có một số nhược điểm và tác hại như sau: Thông tin trên mạng vô cùng phong phú, có thể giúp học sinh bổ sung kiến ​​thức, khai thác và sử dụng chúng một cách hợp lý. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu thông qua hợp tác nhóm, làm bài tập nhóm, nhưng thời gian trên lớp dành cho việc tương tác bài học giữa giáo viên và học sinh. Hơn nữa, khi điện thoại xuất hiện, kết nối thầy – trò, trò – trò có nguy cơ bị ngắt quãng, ai cũng tập trung vào thế giới riêng trong màn hình điện thoại. Để giáo viên và học sinh thư giãn trên lớp, đắm mình trong bài giảng,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )