WRITING 1. Use the given words to write the complete sentences. 1. Where/I/ go wrong/ my calculations? 2. When/ such / s solution/ be possible? 3.

Question

WRITING
1. Use the given words to write the complete sentences.
1. Where/I/ go wrong/ my calculations?
2. When/ such / s solution/ be possible?
3. I/ wonder/ who/ letter/ be from.
4. Why/people/ keep leaving/ door/open?
5. However/ you/ get here/ quickly?
6. What kind/music/ you/ like?
7. You/ visit London/ during your summer/ last year?
8. You / meet me/ station/ you?
9. Nobody/leave/message/ they?
10. What movie/you/watch/ over and over/ without/ ever get tired?

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-09-05T17:48:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:49:25+00:00

  1 . Where I go wrong with my calculations? 

  2 . When such s solution be possible?

  3. I wonder who the letter be from.

  4. Why people keep leaving the door open?

  5. However,  you get here quickly?

  6. What kind of music you like?

  7. Were you visit London during your summer last year?

  8. Do you meet me at my station? 

  9. Did nobody leave a message for them?

  10. What movie you watch over and over without ever get tired?

  DỊCH :

  1. Tôi đã sai ở đâu với các tính toán của mình?

  2. Khi giải pháp như vậy là có thể?

  3. Tôi tự hỏi bức thư được gửi từ ai.

  4. Tại sao mọi người cứ để cửa mở?

  5. Tuy nhiên bạn đến đây một cách nhanh chóng?

  6. Bạn thích thể loại nhạc nào?

  7. Bạn có đến thăm London trong mùa hè năm ngoái không?

  8. Bạn có gặp tôi ở nhà ga của tôi không?

  9. Không ai để lại lời nhắn cho họ?

  10. Bộ phim nào bạn xem đi xem lại mà không thấy mệt?

   Xin hay nhất ạ

  0
  2021-09-05T17:49:42+00:00

  1 Where did I go wrong with my calculations? 

  2  When a such solution be possible?

  3 I wonder who the letter was from.

  4 Why do people keep leaving the door open?

  5 However,  you get here quickly?

  6 What kind of music do you like?

  7 Did you visit London during your summer last year?

  8 You met me at the station , didn’t you?

  9 Nobody has left a message , did they?

  10. What movie you watch over and over without ever getting tired?

  DỊCH :

  1 Tôi đã sai ở đâu với các tính toán của mình?

  2 Tại sao giải pháp như vậy lại có thể tồn tại ?
  3. Tôi tự hỏi bức thư được gửi từ đâu.

  4 Tại sao mọi người luôn để cửa mở?

  5 Tuy nhiên , bạn đến đây một cách nhanh chóng?

  6 Bạn thích thể loại nhạc nào?

  7 Bạn đã đến thăm London trong mùa hè năm ngoái đúng không?

  8 Bạn đã gặp tôi ở nhà ga , phải không ?

  9. Không ai đã để lại lời nhắn , đúng chứ ?

  10. Bộ phim nào bạn xem đi xem lại mà không cảm thấy chán?

  *Câu 8 9 là câu có question tags

  xin ctlhn 5* tim cho nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )