Ý 1. a.Cày 1 sào đất , nếu dùng trâu cày thì mất 2h, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút .Trâu hay máy cày có công suất lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần? b.Bình

Question

Ý 1.
a.Cày 1 sào đất , nếu dùng trâu cày thì mất 2h, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút .Trâu hay máy cày có công suất lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần?
b.Bình và An thi kéo .Bình kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của An .Thời gian kéo gàu nước của An chỉ bằng 1 nửa của Bình .Công suất của ai lớn hơn ?
Ý 2.
a. Một cần cẩu kéo kiện hàng có trọng lượng P=20 000N lên cao h=6m trog thời gian 30s .Tính công mà cần cẩu thực hiện và công suất của cần cẩu?
b.Một xe kéo mooc vs lực kéo F = 5000N chạy đều vs vận tốc v= 6m/s trog thời gian t= 4 phút .Tính công mà xe kéo thực hiện và công suất của xe kéo

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-28T15:46:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:47:42+00:00

  Đáp án:

  1. a.Vì tốn thời gian ít hơn nên máy cày có công suất lớn hơn

  Ta có 2h=120p

  Vậy máy cày có công suất lớn hơn 120/20=6 lần so với trâu.

  b. Vì thời gian kéo nước của bình lớn hơn nên Bình có công suất nhỏ hơn ( vì tốn nhiều thời gian hơn)

  2. a.Công mà cần cẩu thực hiện được là:

  \[A = P.h = 20000.6 = 120000J\]

  CÔng suất của cần cầu là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{120000}}{{30}} = 40000W\]

  b.Công của xe kéo:

  \[A = F.s = F.v.t = 5000.6.4.60 = 7200000J\]

  Công suất xe kéo:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{7200000}}{{4.60}} = 30000W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )