{ x + y = 12 {x + 2y = 17 Giaỉ hộ mk vs giải HPT

Question

{ x + y = 12
{x + 2y = 17
Giaỉ hộ mk vs
giải HPT

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-12T03:21:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:22:45+00:00

  Đáp án :

  Phương trình có cặp nghiệm `(x, y)` là : `(7; 5)`

  Giải thích các bước giải :

  $\begin{cases}x+y=12\\x+2y=17\\\end{cases}$
  `<=>`$\begin{cases}x=12-y\\12-y+2y=17\\\end{cases}$
  `<=>`$\begin{cases}x=12-y\\12+y=17\\\end{cases}$
  `<=>`$\begin{cases}x=7\\y=5\\\end{cases}$
  Vậy : Phương trình có cặp nghiệm `(x, y)` là : `(7; 5)`

  0
  2021-10-12T03:23:02+00:00

  Đáp án:

  `bossthai`

  $\begin{cases}x+y=12\\x+2y=17\end{cases}$

  $⇒\begin{cases}y=5\\x+5=12\end{cases} $

  $⇒\begin{cases}y=5\\x=7\end{cases} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )