Ý nghĩa lịch sử vá nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trong những năm 1945-1954

Question

Ý nghĩa lịch sử vá nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trong những năm 1945-1954

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-10T06:19:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T06:20:22+00:00

  *Ý nghĩa lịch sử:

  – Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp.

  – Miền Bắc chuyển sang Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa, là cơ sở giải phóng miền Nam.

  – Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của Đế quốc.

  *Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn.

  – Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, lực lượng vũ trang 3 thứ quân không ngừng lớn mạnh, hậu phương vững chắc.

  – Liên minh 3 nước Đông Dương. Đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ khác.

  0
  2021-10-10T06:21:05+00:00

  Ý nghĩa lịch sử
  Đối với dân tộc
  Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta

  Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Đối với thế giới
  Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

  Nguyên nhân thắng lợi
  Quan trọng nhất là có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

  Toàn dân, toàn quân ta đoàn kết dũng cảm trong chiến đấu, lao động, sản xuất .

  Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang sớm xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu

  phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

  Việt Nam, Lào và Campuchia liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.

  Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )