y=x^sinx tìm y’ bằng phương pháp logarit hoá

Question

y=x^sinx tìm y’ bằng phương pháp logarit hoá

in progress 0
Ruby 1 giờ 2021-09-14T08:34:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:35:19+00:00

  Ta có

  $y = x^{\sin x} = e^{\ln(x^{\sin x})} = e^{\sin x \ln x}$

  Khi đó, ta có

  $y’ = (e^{\sin x \ln s})’ = e^{\sin x \ln x} . (\sin x \ln x)’$

  $= x\sin x(\cos x \ln x + \sin x . \dfrac{1}{x})$

  $= x\sin x \cos x \ln x + \sin x$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )