`X, Y, Z` là `3` este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó `X, Y` đều đơn chức, `Z` hai chức). Đun nóng `19,28` gam hỗn hợp `E` chứa `X,

Question

`X, Y, Z` là `3` este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó `X, Y` đều đơn chức, `Z` hai chức). Đun nóng `19,28` gam hỗn hợp `E` chứa `X, Y, Z` với dung dịch `NaOH` vừa đủ thu được hỗn hợp `F` chỉ chứa `2` muối có tỉ lệ số mol `1:1` và hỗn hợp `2` ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp `2` ancol này qua bình đựng `Na` dư, thấy khối lượng bình tăng `8,1` gam. Đốt cháy toàn bộ `F` thu được `CO_2`; `0,39` mol `H_2O` và `0,13` mol `Na_2CO_3`. Phần trăm khối lượng của `Y` trong `E` là:
A. 3,84%
B. 5,29%
C. 3,97%
D. 3,25%
– mk cảm ơn –

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-09T00:12:53+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:14:01+00:00

  Chọn A nhé

  0
  2021-07-09T00:14:34+00:00

  Đáp án: $A$

   

  Giải thích các bước giải:

  Hai ancol no, cùng số C nên một ancol đơn chức và một ancol hai chức.

  $\to$ hai muối đơn chức

  $n_{NaOH}=2n_{Na_2CO_3}=n_{OH\text{ancol}}=0,26(mol)$

  $n_{OH}=2n_{H_2}\to n_{H_2}=0,13(mol)$

  $\to m_{\rm ancol}=0,13.2+8,1=8,36g$

  BTKL:

  $m_{\rm muối}=19,28+0,26.40-8,36=21,32g$

  Đặt CT hai muối: $ACOONa$ ($0,13$), $BCOONa$ ($0,13$)

  $\to 0,13(M_A+67)+0,13(M_B+67)=21,32$

  $\to M_A+M_B=30$

  $\to M_A=1(H), M_B=29(C_2H_5)$

  $\to$ 2 muối là $HCOONa$ ($0,13$), $C_2H_5COONa$ ($0,13$)

  Đặt CTTQ ancol: $R(OH)_n$ ($\dfrac{0,26}{n}$ mol)

  $\to \overline{M}=\dfrac{8,36n}{0,26}=32,15n$

  $\to \overline{M}_R=15,15n$

  $1<n<2\to 15,15<\overline{M}_R<30,3$

  Do đó hai ancol là $C_2H_5OH$ ($29$) và $C_2H_4(OH)_2$ ($28$), thoả mãn ĐK trên 

  $\to n_{C_2H_5OH}=0,02; n_{C_2H_4(OH)_2}=0,12(mol)$

  Suy ra các este gồm: $HCOOC_2H_5, C_2H_5COOC_2H_5, (HCOO)(C_2H_5COO)_2C_2H_4$ với số mol lần lượt là $0,01$, $0,01$, $0,12$ (giải hệ 3 ẩn)

  $\to \%m_{HCOOC_2H_5}=3,84\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )