1) Cần tăng cường thâm canh trong sản xuất nông nghiệp nhằmvj A. Hạn chế ảnh hưởng của tự nhiên B. xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lí C. ,mở rộng diện tic

Question

1) Cần tăng cường thâm canh trong sản xuất nông nghiệp nhằmvj
A. Hạn chế ảnh hưởng của tự nhiên
B. xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lí
C. ,mở rộng diện tich đất nông nghiệp
D. nâng cao năng suất cây trồng
2) Phát biểu nào sau đây đúng về điểm giống nhau của sản suất nông nghiệp nhằm
A. trực tiếp tạo ra của cai vật chất
B. đối tượng là các nguyên, nhiên liệu
C. đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu
D. phụ thuộc nhiều vào điểu kiện tự nhiên
3) Việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp hàng tiêu dùng chủ yếu dựa vào
A. nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu
B. quặng nguyên liệu, nguồn nước, máy móc hiện đại
C. nguồn lao động, máy móc hiện đại, nguồn nhiên liệu
D. nguồn nhiên liệu, quặng nguyên liệu, nguồn lao động
4) Đặc điểm nào sau đây khiên cho sản xuất công nghiệp hàng tiêu dùng chủ yếu dựa vào
A. bao gồm 2 giai đoạn
B. gồm nhiều nganh phức tạp
C. gồm ít ngành sản xuất
D. sản xuất có tính tập chung cao độ

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-09-28T15:06:45+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:08:02+00:00

  đáp án

  1.d

  2.c

  3.b

  4.d

  0
  2021-09-28T15:08:18+00:00

  Câu  1 D

  Câu 2 C

  Câu 3 A

  Câu 4D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )