1 .Người ta kéo một cái thùng nặng 20 kg trượt trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây (không dãn, khối lượng không đáng kể) hợp với phương ngang góc

Question

1 .Người ta kéo một cái thùng nặng 20 kg trượt trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây (không dãn, khối lượng không đáng kể) hợp với phương ngang góc 600. Biết lực kéo tác dụng lên dây là 150 N, lực ma sát tác dụng lên thùng là 10 N.
a. Tính công của trọng lực, lực kéo và lực ma sát khi thùng trượt được 20 m.
b. Tìm công suất của lực kéo.

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-11T13:55:50+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:57:04+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & {{A}_{P}}=0J;{{A}_{K}}=1500J;{{A}_{ms}}=-200J \\ 
   & P=428,6W \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   $m=20kg;\alpha ={{60}^{0}};F=150N;{{F}_{ms}}=10N$

  a) công của trọng lực:

  ${{A}_{ms}}=P.S.cos\beta =20.20.20.cos90=0J$

  Công của lực kéo:

  $\begin{align}
    & {{A}_{K}}=F.S.cos\alpha  \\ 
   & =150.20.cos60 \\ 
   & =1500J \\ 
  \end{align}$

  Công lực ma sát:

  $\begin{align}
    & {{A}_{ms}}=F.S.cos180 \\ 
   & =-10.20 \\ 
   & =-200J \\ 
  \end{align}$

  b)gia tốc của chuyển động 

  $\begin{align}
    & {{F}_{k}}.cos\alpha -{{F}_{ms}}=m.a \\ 
   & \Rightarrow a=\dfrac{150.cos60-10}{20}=3,25m/{{s}^{2}} \\ 
  \end{align}$

  thời gian chuyển động: 

  $\begin{align}
    & S=\dfrac{1}{2}.a.{{t}^{2}} \\ 
   & \Leftrightarrow 20=\dfrac{1}{2}.3,25.{{t}^{2}} \\ 
   & \Rightarrow t=3,5s \\ 
  \end{align}$

  công suất:

  $P=\dfrac{{{A}_{k}}}{t}=\dfrac{1500}{3,5}=428,6\text{W}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )