1.Nhập 1 dãy số nguyên gồm 7 phần tử . Tính tổng các số chia hết cho 3 2. Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử (n<= 160) . Tính số lượng số chẵn và

Question

1.Nhập 1 dãy số nguyên gồm 7 phần tử . Tính tổng các số chia hết cho 3
2. Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử (n<= 160) . Tính số lượng số chẵn và số lượng số lẻ có trong đây.

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-19T19:21:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:22:41+00:00

  1.

  Program Tin_hoc;

  uses crt;

  var i,n:integer;

        a: array [1..7] of integer;

  begin

  writeln(‘Nhap 7 so:’);

  n:=0;

  for i:= 1 to 7 do begin readln(a[i]); if a[i] mod 3 = 0 then n:=n+a[i] end;

  writeln(‘Tong cac so chia het cho 3 la: ‘,n);

  readln;

  end.

  2.

  program Tin_hoc;

  uses crt;

  var i,n,chan,le:integer;

        a:array [1..160] of integer;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘Nhap n<=160:’);readln(n);

  while n>160 then 

  begin

  write(‘Nhap lai:’);

  readln(n);

  end;

  chan:=0;le:=0;

  writeln(‘Nhap ‘,n,’ so:’);

  for i:= 1 to n do

  begin

  readln(a[i]);

  if a[i] mod 2 = 0 then inc(chan) else inc(le)

  end;

  writeln(‘Co ‘,chan,’ so chan va ‘,le,’ so le’);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-19T19:23:24+00:00

  1/ Program Hotboy;

  Uses crt; 

  Var a:array[1..7] of integer;

  S,i : integer;

  Begin

  Clrscr;

  S:=0;

  For i:=1 to 7 do

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(a[i]);

  If a[i] mod 3 then S:=S+a[i];

  Write(‘S’,S); 

  Readln

  End.

  2/ Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var a:array[1..160] of integer;

  Chan,le : byte;

  Begin

  Chan:=0; le:=0;

  For i:= 1 to 160 do

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(a[i]);

  End; 

  If a[i] mod 2=0 then chan:=chan+1 else le:=le+1;

  Write(‘so so le la’,le,’so so chan la’,chan);

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )