1. nội dung cơ bản của hiến pháp măm1992 1. nêu tên cuả 5 bản hiến pháp năm 1946,1959,1980,1992,2013

Question

1. nội dung cơ bản của hiến pháp măm1992
1. nêu tên cuả 5 bản hiến pháp năm 1946,1959,1980,1992,2013

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-12T10:38:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:40:07+00:00

  1.

  Nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa VIII kì họp thứ 11 nhất trí thông qua phiên họp ngày 15/4/1992 và được Quốc hội khóa X kì họp thứ 10 sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo nghị quyết số 51/2000/QH 10. Hiến pháp bao gồm 147 điều chia làm 12 chương:

  – Chương 1: Nước CHXHCNVN – chế độ chính trị (điều 1 – 14)

  – Chương 2: Chế độ kinh tế (điều 1 – 29)

  – Chương 3: Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ (điều 30 – 43)

  – Chương 4: Bảo vệ tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa (điều 44 – 48)

  – Chương 5: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân điều 49 – 82)

  – Chương 6: Quốc hội (điều 83 – 100)

  – Chương 7: Chủ tịch nước (điều 101 – 108)

  – Chương 8: Chính phủ (điều 10 – 117)

  – Chương 9: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (điều 118 – 125)

  – Chương 10: Tòa án nhân dân và kiểm soát nhân dân (điều 126 – 140)

  – Chương 11: Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, ngày quốc khách thủ đô (điều 141 – 145)

  – Chương 12: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp (điều 146 – 147)

  0
  2021-07-12T10:40:17+00:00

  1        Hiến pháp năm 1992 gồm lời nói đầu và 147 điều chia làm 12 chương.

  Chương I – Chế độ chính trị, cũng bao gồm 14 điều (từ Điều 1 đến Điều 14) như Hiến pháp năm 1980.

  Chương II – Chế độ kinh tế, bao gồm 15 điều (từ Điều 15 đến Điều 29).

  Chương III – Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bao gồm 14 điều (từ Điều 30 đến Điều 43).

  Chương IV – Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bao gồm 5 điều (từ Điều 44 đến Điều 48).

  Chương V – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bao gồm 34 điều (từ Điều 49 đến Điều 82).

  Chương VI – Quốc hội, bao gồm 18 điều (từ Điều 83 đến Điều 100).

  Chương VII – Chủ tịch nước, bao gồm 8 điều (từ Điều 101 đến Điều 108). Với Hiến pháp năm 1992 chế định Chủ tịch nước cá nhân được quy định lại thành một chế định riêng biệt như Hiến pháp năm 1959.

  Chương VIII – Chính phủ, bao gồm 9 điều (từ Điều 109 đến Điều 117).

  Chương IX – Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân, bao gồm 8 điều (từ Điều 118 đến Điều 125).

  Chương X – Toà án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân, bao gồm 15 điều (từ Điều 126 đến Điều 140).

  Chương XI – Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô, ngày Quốc khánh, bao gồm 5 điều (từ Điều 141 đến Điều 145).

  Chương XII – Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp là Chương cuối cùng của Hiến pháp bao gồm Điều 146 và Điều 147. Nội dung của Chương này hoàn toàn giống quy định của Hiến pháp năm 1980.

  2   tên 5 bản đc đọc theo năm đó ví dụ hiến pháp 1946.

  nhớ cho mk ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )