1/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ? Nguyên Thực Thập phân Xâu 2/Khai báo mảng nào sau đây đúng? Var A : array [ 10 . . 1]

Question

1/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ?
Nguyên
Thực
Thập phân
Xâu
2/Khai báo mảng nào sau đây đúng?
Var A : array [ 10 . . 1] of real;
Var A : array [1 . . 10] of real;
Var A : array [1 . . . 10] of real;
Var A : array [10 . . . 1] of real
3/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := A[1] + A[2];
Gán giá trị
Nhập giá trị
Tính giá trị
Xuất giá trị
4/Khai báo mảng nào sau đây đúng?
Var a : array (1 . . 10) of integer;
Var a : array [1 . . . 10] of integer;
Var a : array [1 . . 10] of integer;
Var a : array (1 . . 10) of interger;
5/Ta có khai báo mảng sau đây có bao nhiêu phần tử ? Var a : array [1 . . 10] of integer;
2
5
9
10
6/Trong các câu sau đây đâu là công thức khai báo biến mảng ?
Var : array [..] of
Var < tên biến mảng> : array [] of
Var < tên biến mảng> : array [..] of ;
Var < tên biến mảng> : array [..] of Real;
7/Các phần tử trong một mảng được khai báo từ trước có thể có cùng kiểu dữ liệu được không?

Không
8/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số đầu là giá trị gì ?
Nguyên
Thực
Thập phân
Xâu
9/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := 6;
Xuất giá trị
Gán giá trị
Tính toán
Nhập giá trị

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-14T19:54:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:55:16+00:00

  1/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ? Nguyên Thực Thập phân Xâu 2/Khai báo mảng nào sau đây đúng? Var A : array [ 10 . . 1] of real; Var A : array [1 . . 10] of real; Var A : array [1 . . . 10] of real; Var A : array [10 . . . 1] of real 3/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := A[1] + A[2]; Gán giá trị Nhập giá trị Tính giá trị Xuất giá trị 4/Khai báo mảng nào sau đây đúng? Var a : array (1 . . 10) of integer; Var a : array [1 . . . 10] of integer; Var a : array [1 . . 10] of integer; Var a : array (1 . . 10) of interger; 5/Ta có khai báo mảng sau đây có bao nhiêu phần tử ? Var a : array [1 . . 10] of integer; 2 5 9 10 6/Trong các câu sau đây đâu là công thức khai báo biến mảng ? Var <tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu> Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu> Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>; Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of Real; 7/Các phần tử trong một mảng được khai báo từ trước có thể có cùng kiểu dữ liệu được không? Không 8/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số đầu là giá trị gì ? Nguyên Thực Thập phân Xâu 9/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := 6; Xuất giá trị Gán giá trị Tính toán Nhập giá trị

  0
  2021-08-14T19:55:59+00:00

  1/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số cuối là giá trị gì ?

  Nguyên

  Thực

  Thập phân

  Xâu

  2/Khai báo mảng nào sau đây đúng?

  Var A : array [ 10 . . 1] of real;

  Var A : array [1 . . 10] of real;

  Var A : array [1 . . . 10] of real;

  Var A : array [10 . . . 1] of real

  3/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := A[1] + A[2];

  Gán giá trị

  Nhập giá trị

  Tính giá trị

  Xuất giá trị

  4/Khai báo mảng nào sau đây đúng?

  Var a : array (1 . . 10) of integer;

  Var a : array [1 . . . 10] of integer;

  Var a : array [1 . . 10] of integer;

  Var a : array (1 . . 10) of interger;

  5/Ta có khai báo mảng sau đây có bao nhiêu phần tử ? Var a : array [1 . . 10] of integer;

  2

  5

  9

  10

  6/Trong các câu sau đây đâu là công thức khai báo biến mảng ?

  Var <tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

  Var < tên biến mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of Real;

  7/Các phần tử trong một mảng được khai báo từ trước có thể có cùng kiểu dữ liệu được không?

  Không

  Trong một mảng thì các phần tử phải cùng kiểu dữ liệu

  8/Trong công thức khai báo biến mảng chỉ số đầu là giá trị gì ?

  Nguyên

  Thực

  Thập phân

  Xâu

  9/Trong các thao tác với biến mảng. Thao tác sau đây là thao tác gì? A[3] := 6;

  Xuất giá trị

  Gán giá trị

  Tính toán

  Nhập giá trị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )