1 vật có khối lượng 1kg được thả vào trong nước thì thấy vật chìm 1 nửa trong nước cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 a)tính lực đẩy Ác si mé

Question

1 vật có khối lượng 1kg được thả vào trong nước thì thấy vật chìm 1 nửa trong nước cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 a)tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật và biểu diễn các lực tác dụng vào vật (tỉ xích 1cm với 5N) b)tính thể tích của vật
giúp e

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-13T03:26:29+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:27:51+00:00

  Đáp án:

   Ta có khi vật nằm yên lặng thì Fa = P

   Mà P = 10m = 1.10 = 10N

   Vậy lực đẩy Ácimet tác dụng lên vật Fa = 10N

  Maf Fa = dn.Vcc nên Vcc = Fa/dn = 10/10 000 = 1/1000m^3 = 1dm^3

  Vậy thể tích vật là 2dm^3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T03:28:13+00:00

  Đáp án:

   FA=10N

  Giải thích các bước giải:
  \[m = 1kg;{d_{nc}} = 10000N/{m^3};\]

  lực đẩy: 
  \[{F_A} = P = 1.10 = 10N\]

  thể tích vật chìm trong nước :
  \[{V_c} = \frac{{{F_A}}}{{{d_{nc}}}} = \frac{{10}}{{10000}} = {10^{ – 3}}{m^3} = 1d{m^3}\]

  thể tích của vật: 
  \[V = 2{V_c} = 2d{m^3}\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )