1Thế nào là mâu thuẫn thông thường,cho ví dụ 2Thế nào là mâu thuẫn triết học,cho ví dụ 3Mặt đối lập của mâu thuẫn là gì ? 4Thế nào là sự thống nhất gi

Question

1Thế nào là mâu thuẫn thông thường,cho ví dụ
2Thế nào là mâu thuẫn triết học,cho ví dụ
3Mặt đối lập của mâu thuẫn là gì ?
4Thế nào là sự thống nhất giữa các mặt đối lập? Ví dụ
5Thế nào là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập ? Ví dụ

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-08-13T14:05:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:07:16+00:00

  Bài 1 mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

  – Mặt đối lập là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm,… mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.

  – Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, đồng thời chúng cũng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ lẫn nhau. Đó là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  Ví dụ: 

  + Mọi hoạt động kinh tế đều có mặt sản xuất và mặt tiêu dùng. Chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thế nhưng đồng thời cũng luôn tác động bài trừ nhau. Hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm còn hoạt động tiêu dùng thì lại triệt tiêu sản phẩm.

  Trong mỗi con người luôn có hai mặt tốt và xấu.

  Bài 2 

  0
  2021-08-13T14:07:50+00:00

  1, mâu thuẫn thông thường là chỉ trạng thái xung đột chống dối lẫn nhau

  VD

  – đen- trắng

  – tốt- xấu

  2, mâu thuẫn triết học là một chỉnh thể. trong đó, hai mặt đối lập vừa thống nhất và vừa đấu tranh với nhau

  VD- sáng- tối

  3, mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm,..mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau

  4, sự thống nhất giữa các mặt đối lập 

  – hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho sự tồn tại của nhau

  VD

  cơ thể sinh vật- đông hóa

                          – dị hóa

  5. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

  – các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vân động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau nên chúng luôn tác động, bài trừ và gạt bỏ nhau

  VD nhân thức của con người- tiêu cực

                                                – tích cực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )