2. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n,kiểm tra xem n có phải số nguyên hay không

Question

2. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n,kiểm tra xem n có phải số nguyên hay không

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-08-11T09:56:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T09:58:08+00:00

  Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var n, i: integer;

      Hb: boolean;

  Begin

  Clrscr;

  Hb:=true;

  Write(‘Nhap n: ‘);

  Readln(n);

  For i:= 2 to n – 1do

  If (n mod i = 0) then  

     Hb :=false;

     If Hb then

  Write(n,’ la so nguyen to’)

     Else

  Write(n, ‘ khong phai la so nguyen to’);

     Readln

  End.

  0
  2021-08-11T09:58:31+00:00

  program xt;

  uses crt;

  var i,n:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap vao so nguyen:=’);readln(n);

  if n<=1 then writeln(‘n khong phai so nguyen to’) else

  begin

  i:=2;

  while n mod i<>0 do i:=i+1;

  if i=n then writeln(‘so nguyen to la:’,n) else writeln(‘khong phai la so nguyen to:’,n);

  end;

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )