a)Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác-si-mét.Nêu điều kiện để vật nổi,vật chìm,vật lơ lủng b)Thả hòn bi thép và thủy ngân là 13600N/m^3,trọng lượng

Question

a)Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác-si-mét.Nêu điều kiện để vật nổi,vật chìm,vật lơ lủng
b)Thả hòn bi thép và thủy ngân là 13600N/m^3,trọng lượng riêng của bi thép là 7800N/m^3

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-09T02:55:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:57:37+00:00

  Đáp án:

  a. Công thức tính lực đẩy Ác si mét là:

  ${F_A} = {d_{cl}}.{V_c}$

   Trong đó:

  Fa là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật, đơn vị là N

  dcl là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là N/m³

  Vc là thể tích phần chìm trong nước của vật, đơn vị là m³

  Điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng là:

  + Vật nổi: P < Fa

  + Vật chìm: P > Fa

  + Vật lơ lửng: P = Fa

  b. Thả hòn bi thép và thủy ngân thì hòn bi thép sẽ nổi lên vì điều kiện để một vật được thả vào trong 1 chất lỏng nào đó để vật được nổi thì: dcl > dv mà trong trường hợp này dv = 78000N/m³ và dcl = 136000N/m³ vậy dcl > dv do đó vật nổi. 

  0
  2021-08-09T02:57:55+00:00

  Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA= d.V

  Trong đó: FA là độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (N)

                   d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m³)

                   V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  Điều kiện để vật nổi:

   FA>P

  Điều kiện để vật chìm:

  FA<P

  Điều kiện để vật lơ lửng:

  FA=P

  b) Hòn bi sẽ nổi vì trọng lượng riêng của hòn bi thép nhẹ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )