Xác định bài toán và trình bày thuật toán giải bài toán bằng cách liệt kê. Cho N và dãy số a1,…,aN a, Đếm các số âm trong dãy b, Tính tổng các số

Question

Xác định bài toán và trình bày thuật toán giải bài toán bằng cách liệt kê.
Cho N và dãy số a1,…,aN
a, Đếm các số âm trong dãy
b, Tính tổng các số dương trong dãy

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-07-27T04:49:42+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:51:02+00:00

  a+b:

  program ctpt;

  uses crt;

    var A: array[1..500] of longint;

         n, i, d, S: integer;

  begin

          clrscr;

          write(‘Nhap n = ‘); readln(n);

          for i:=1 to n do

          begin

                 write(‘A[‘, i, ‘] = ‘); readln(A[i]);

          end;

          d:=0;

          S:=0;

          for i:=1 to n do if A[i]<0 then d:=d+1;

          writeln(‘Cac so am trong day: ‘, d);

          for i:=1 to n do if A[i]>0 then S:=S+A[i];

          writeln(‘Tong = ‘, S);

          readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )