Xác định điều kiện cho ví dụ sau : điều kiện 1 : kiểm tra a có chi hết cho 3 hay ko – 3 số kích thước 3 cạnh của 1 tam giác Xác định điều kiện để Δ

Question

Xác định điều kiện cho ví dụ sau :
điều kiện 1 : kiểm tra a có chi hết cho 3 hay ko
– 3 số kích thước 3 cạnh của 1 tam giác
Xác định điều kiện để Δ là Δ cân
( áp dụng bài Câu lệnh điều kiện)

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-07-30T03:43:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:45:27+00:00

  Điều kiện chia hết cho 3:

  If a mod 3 = 0 then Write(‘YES’)

  Else Write(‘NO’);

  Điều kiện là tam giác:
  If (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b) then Write(‘YES’)

  Else Write(‘NO’);

  Điều kiện là tam giác cân:

  If (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b) then

       If (a=b) or (b=c) or (c=a) then Write(‘YES’)

       Else Write(‘NO’)

  Else Write(‘Khong phai tam giac’);

  0
  2021-07-30T03:45:53+00:00

  chuong trinh kiem tra co chia het cho 3 hay ko

  program az;

  uses Crt;

  var n : integer;

  begin

  clrscr;

  Write(‘Nhap so do : ‘); readln(n);

  If (n mod 3 = 0) then Write(‘so do chia het cho 3’) else Write(‘so do khong chia het cho 3’);

  readln

  end.

  Chuong trinh 2

  program kkk;

  uses Crt;

  var a,b,c : integer;

  begin

  clrscr;

  Write(‘Nhap 3 so ‘); readln(a,b,c);

  If (a+b > c) and (b + c > a) and (c + a > b) then

  begin

  Writeln(‘La so do 3 canh cua tam giac’);

  If (a=b) or (b = c) or (c = a) then Writeln(‘La tam giac can) else Writeln(‘ Khong la tam giac can’);

  end;

  else Writeln(‘ khong La 3 canh cua tam giac’);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )