Bài 1: Chọn từ hặc cụm từ được gạch chân A,B,C,D cần sửa a) There aren’t much students in our class A B

Question

Bài 1: Chọn từ hặc cụm từ được gạch chân A,B,C,D cần sửa
a) There aren’t much students in our class
A B C D
b) What does your father work?-He’s a doctor
A B C D
Bài 2: Sử dụng dạng đúng của các từ được cho trong mỗi câu
a) Benches aren’t as…………….as armchairs (comfort)
b) Some of my……………….take the bus to school every day (class)
c) She is the……………………of the three sisters. (beautiful)
d) The book is so……………..I don’t want to stage. (bore)
Bài 3: Cung cấp dạng đúng của động từ vào chỗ trống
a) She hopes that she………………..a doctor in future. (become)
b) The students love…………………..on the stage. (dace).
Làm giúp mình với nhé mình hứa sẽ cho vote 5 sao và ctlhn

in progress 0
Jade 4 ngày 2021-12-07T12:35:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T12:36:41+00:00

  Bài 1

  a, B -> many (student đếm được)

  b, C -> do

  Bài 2

  a, comfortable (adj)

  b, classmates (n)

  c, most beautiful (so sánh nhất)

  d, boring (adj)

  Bài 3

  a, will become

  b, dancing (love doing sth)

  0
  2021-12-07T12:36:45+00:00

  Bài 1:

  a) Chọn b vì students là danh từ đếm đc

  b) Chọn C → work – do

  Bài 2:

  a) comfortable 

  b) classmates 

  c) most beautiful 

  d) boring 

  Bài 3:

  a) will become

  b) dancing 

  No copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )